Våra böcker

Uppdrag undervisning

I november 2018 kom boken ”Uppdrag undervisning – med struktur och arbetsglädje” ut på Gothia Fortbilning AB. 

Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt om man fokuserar på mötet med barnen och skapar en röd tråd i verksamheten. Genom att konkretisera uppdraget kan man utforma en lustfylld och verksamhetsnära praktik där alla jobbar tillsammans.

I denna bok går författarna på djupet med undervisningsbegreppet och kopplar på ett positivt och enkelt sätt sina erfarenheter som förskollärare till aktuell forskning och teorier. Med ett professionellt förhållningssätt där varje möte med barnen ger möjlighet för undervisning både planerat och spontant kan förskolan ge barnen det de har rätt till enligt förskolans styrdokument.

Författarna beskriver bland annat hur vi kan använda kommunikation som undervisning och bättre ta tillvara på barns initiativ, barns nyfikenhet och uppmuntra och stimulera barnen att lära tillsammans med oss och av varandra. Genom att använda material och miljöer på ett medvetet sätt och använda leken som ett verktyg blir det en grundläggande del i undervisningen.

Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan vänder sig i första hand till förskollärare och andra yrkesverksamma inom förskola men kan med fördel läsas av förskollärarstudenter.

Författararna Josefin Malm och Sofie Källhage är båda legitimerade förskollärare och pedagogistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. De har ett stort intresse av förskoleutveckling och att skapa en hållbar och meningsfull verksamhet för barnen.

Sedan 2016 producerar de Förskolepodden: Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag.

Boken har blivit en succé och tryckts i 3 upplagor! Den finns att beställa att beställa hos Gothia Fortbildning AB eller exempelvis på Adlibris.

Introduktion i förskolan

I juni 2020 kom vår andra bok ”Introduktion i förskolan: trygg start för likvärdig utbildning” ut. 

En välplanerad introduktion i förskolan underlättar samarbetet samtidigt som barn och vårdnadshavare blir väl förtrogna med förskolan, pedagogerna och barngruppen. I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning beskrivs på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verksamhet.

Förskolestarten är en stor omställning, både för barnet och hens familj. För att göra denna första tid positiv och grundlägga en trygg förskoletid krävs en väl planerad introduktion.  

Med tydlig organisation, struktur, ansvarsfördelning och kommunikation leder mötet med det nya barnet, hens familj, den befintliga barngruppen och pedagogerna till en grundtrygghet för både barn och vårdnadshavare.

Under introduktionen ska barnet bli en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk arena där allas uttryck tas tillvara. Pedagogernas uppgift är att varsamt introducera barnet in i det nya. Författarna betonar vikten av att skapa en introduktion som bygger på lugn och tydlighet för barnen, föräldrar och för de som arbetar. 

Författarna Josefin Malm och Sofie Källhage lyfter även de utmaningar de stött på och hur de framgångsrikt löst dem genom den strukturerade planeringen. Som läsare får du såväl konkreta exempel och tips som vägledning till hur läroplanen och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhållande till introduktionen.

Boken vänder sig främst till dig som är yrkesverksam förskollärare eller barnskötare. Den kan också läsas av dig som studerar eller är förälder och vill få en djupare inblick i förskolans uppdrag samt större förståelse för professionen.

Även denna bok har blivit mycket uppskattad och finns att beställa hos Gothia Fortbildning AB eller exempelvis på Adlibris.